เสาร์์ ที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

นักเรียนชั้น ป.6 สอบ O-NET

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 09.00 น. - 16.00 น. )
ตารางสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบ O-NET ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ณ โรงเรียนทิวไผ่งาม 
เข้าชม 158  ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์์ ที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
  
การสอบ O-NET ชั้น ม.3

เนื้อหากิจกรรม :

วันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2561 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบ O-NET ณ โรงเรียนทิวไผ่งาม

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 สอบวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาไทย

วันทีี่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 สอบวิชาวิทยาศาตร์และวิชาภาษาอังกฤษ


เข้าชม 154  ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์์ ที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561